W Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” w Krakowie realizowany jest projekt: pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”– projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu uczestniczymy w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,  która jest próbą wprowadzenia jednolitych zasad pracy warsztatów terapii zajęciowej.

Standardy to zestaw podstawowych norm i zasad pracy z osobami z niepełnosprawnością (w tym m.in. jednolita metodyka diagnozowania uczestników, tworzenia i realizacji IPR oraz oceny postępów uczestników), sformułowanych tak, by zapewniona była indywidualizacja wsparcia oraz prawo uczestników do samostanowienia. Założeniem jest, by z tego zestawu każdy WTZ korzystał w miarę potrzeb uczestników
i lokalnych możliwości
.

W standardach zwrócono uwagę, że zadania WTZ wskazują na konieczność pracy w dwóch głównych obszarach: włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej. Mając to na uwadze wskazano szereg działań, jakie WTZ mogą i powinny podejmować w obu tych obszarach – każdorazowo zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami i indywidualnymi potrzebami uczestników. Podkreślono m.in. potrzebę częstszego niż dotychczas wyjścia poza WTZ i wzmocnienia współpracy z otoczeniem, bardziej pro-zawodowego charakteru tzw. pracowni oraz zapewnienia uczestnikom WTZ alternatywnych form komunikacji.

Skip to content