Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności serwisu Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „EMAUS”, ul. Rondo Mogilskie 1 w Krakowie

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „EMAUS”, ul. Rondo Mogilskie 1 w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
 • niektóre z modułów zintegrowanych z BIP MK mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury, przypisanych etykiet do pól formularzy
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak wbudowanego syntezatora mowy dla osób niewidomych i słabowidzących
 • pliki audio nie posiadają audiodeskrypcji

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
 • internetowa strona domowa Stowarzyszenia „Emaus” jest systematycznie dostosowywana do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.emaus18.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-21
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu skrótami klawiszowymi
 2. wyróżnienie odnośników
 3. dane teleadresowe
 4. link do deklaracji dostępności
 5. wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny
 6. przystosowanie do urządzeń mobilnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Firek, adres poczty elektronicznej: wtzemaus18@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych Stowarzyszenia „Emaus” można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Brak dodatkowych skrótów.

Dostępność architektoniczna

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia EMAUS mieści się na V piętrze w budynku przy UL. Rondo Mogilskie 1. Budynek jest sześcio-kondygnacyjny. Nasze pomieszczenia mają numery od 501 do 509 oraz 516 i mieszczą się w prawym korytarzu od strony windy. Do budynku od strony ul. Lubicz prowadzą schody, znajdujące się naprzeciwko wejścia, a z lewej strony budynku od strony ul. Iwony Borowieckiej prowadzi rampa wjazdowa. Do budynku wchodzi się przez drzwi, zaraz po wejściu na prawo znajduję się stanowisko portiera. Nie ma przycisku przywoławczego. W budynku nie ma żadnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu zostały wyznaczone 2  miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Informacje o dojeździe do obiektu komunikacją publiczną.
  Do Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „EMAUS” przy ulicy Rondo Mogilskie 1 można dojechać komunikacją miejską (liniami tramwajowymi oraz autobusowymi).
  Przystanek: Rondo Mogilskie
  Mapa przedstawiająca rozmieszczenie przystanków tramwajowych oraz autobusowych przy Rondzie Mogilskim (zrzut ekranu)

  W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy).
  2. Przestrzenie komunikacyjne Warsztatu Terapii Zajęciowej nie są wolne od barier poziomych – korytarz na jednym poziomie po lewej stronie po wejściu do naszych pomieszczeń przewężony ustawionymi szafami.
  3. W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń i nie są zastosowane środki techniczne i inne rozwiązania architektoniczne, które umożliwiałyby dostęp do wszystkich pomieszczeń – zwłaszcza łazienki nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się na wózkach inwalidzkich.
  4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny przez administratora budynku, a Warsztat Terapii Zajęciowej w korytarzu przed drzwiami wejściowymi do placówki ma również tablicę informacyjną z rozkładem pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.
  5. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób; oznaczane są drogi ewakuacji. W całym budynku nie ma komunikatów wizualnych ani dźwiękowych, informujących o odbywającej się ewakuacji.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń w tym do Warsztatu Terapii Zajęciowej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  W Warsztacie Terapii Zajęciowej nazwa placówki na drzwiach wejściowych oraz nazwy pracowni na drzwiach pracowni lub na ścianie mają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

   

   1. Istnieje możliwość skorzystania z  wideo-tłumacza polskiego języka migowego online.
   2. Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w WTZ (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej ( na adres mailowy) lub telefonicznie.
   3. Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
   4.  WTZ zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym,
    a pracownik merytoryczny kontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms, mail, faks, tel.) z osobą uprawnioną w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.
   5. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w wyznaczonym terminie, WTZ zawiadamia o tym osobę uprawnioną, a pracownik merytoryczny uzgadnia inny termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji.
   6.  W Warsztacie Terapii Zajęciowej znajduje się pętla indukcyjna, której celem jest wspomaganie słyszenia.
   7.  Zapewniano na stronie internetowej podmiotu informacje o zakresie jego działalności  – w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo i tekst łatwy do czytania, jak i jest informacja na stronie w polskim języku migowym (PJM) o WTZ, jak i procedurze przyjęcia do WTZ.
   8. Zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku –  kontakt telefoniczny, mailowy, pracownik może również zejść na dół do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia EMAUS są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu się po budynku.

  Klikając tutaj można pobrać „Wniosek o zapewnienie dostępności” w formacie .pdf

  Skip to content