O NAS

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ założony został 15 marca 1993 roku i jest placówką pobytu dziennego dla osób zameldowanych w Krakowie. WTZ prowadzi kompleksową rehabilitację 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Formy terapii zawodowej i społecznej skierowane są do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Celem pobytu jest rehabilitacja zmierzająca do maksymalnie możliwej samodzielności - od samodzielności w czynnościach życia codziennego, poprzez samodzielność społeczną, aż do zatrudnienia.

Warsztaty stawiają w pracy terapeutycznej na przygotowanie uczestników do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych, aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz naukę radzenia sobie z trudami dnia codziennego. Stwarzają też warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika, a jednocześnie kształtowania jego wrażliwości artystycznej, rozwoju zainteresowań. Przygotowują do pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia, a także stosują zatrudnienie wspomagane.

Bezpłatne zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 15.00.

 

Celami Stowarzyszenia są:
1. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz starszych; skupiającą się głównie na ich funkcjonowaniu w życiu zawodowym, społecznym oraz kulturalnym.
2. Wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Wykorzystanie potencjału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w pełnieniu przez nich ról społecznych.
4. Upowszechnienia dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie integracji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - działalność szkoleniowa, informacyjna oraz poradnictwo w społeczeństwie.
5. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
6. Podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz starszych.


Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1. Prowadzenie działalności:
a) informacyjnej,
b) edukacyjnej,
c) terapeutycznej,
d) rehabilitacyjnej
e) usług społecznych
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Prowadzenie:
a) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
b) Domów Pomocy Społecznej,
c) Świetlic Środowiskowych,
d) mieszkań chronionych,
e) podmiotów ekonomii społecznej,
f) innych instytucji pomagających w lepszym funkcjonowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w społeczeństwie.

3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

4. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmierzających do pełnienia przez nich ról społecznych.

5. Organizowanie działalności:
a) oświatowej (zebrań, odczytów, konferencji, spotkań, seminariów),
b) działalności kulturalnej (wystawy, imprezy kulturalne, spektakle).

6. Organizowanie działalności sportowej (zawody, olimpiady, spartakiady).

7. Współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do stowarzyszenia celach.

8. Roztaczanie specjalistycznej opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

9. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Inicjowanie i organizowanie imprez ekologicznych, spotkań i szkoleń.


Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Prowadzenie działalności:
a) informacyjnej,
b) edukacyjnej,
c) terapeutycznej,
d) rehabilitacyjnej,
e) usług społecznych
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3.Prowadzenie:
a) świetlic,
b) zajęć,
c) klubów oraz innych instytucji pomagających w lepszym funkcjonowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w społeczeństwie.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

5. Organizowanie działalności:
a) oświatowej (zebrań, odczytów, konferencji, spotkań, seminariów),
b) działalności kulturalnej (wystawy, imprezy kulturalne, spektakle).

6. Organizowanie działalności sportowej (zawody, olimpiady, spartakiady).

7. Roztaczanie specjalistycznej opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

8. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów oraz imprez okolicznościowych.

9. Podczas wykonywania odpłatnej działalności pożytku publicznego można korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

 

 

 

 

Copyright © 2013-2021 KUBA PŁAWNY