Procedury przyjęcia

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „EMAUS” przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami neurologicznymi. Przyjmujemy osoby posiadające wpis w orzeczeniu o przyczynie niepełnosprawności o symbolu: 01-U, 02-P, 10-N.

Dokumentacja niezbędna do przyjęcia uczestnika na zajęcia do WTZ:

  1. Umotywowane podanie o przyjęcie do Warsztatu.
  2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie musi zawierać wpis o wskazaniach do uczestnictwa w WTZ) – orginał do wglądu.
  3. Kserokopia świadectwa szkolnego i świadectwa pracy ( o ile podjęte było zatrudnienie) – orginał do wglądu.
  4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, sposobie leczenia, przyjmowanych lekach oraz wskazaniach rehabilitacyjnych.
  5. Opinia psychologiczna bądź pedagogiczna nie starsza niż 2 lata.
Skip to content